|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Zápis ze schůzky rodičů

ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ KONANÉ DNE 15. 9. 2015

 • Přivítání a poděkování rodičům za spolupráci v minulém školním roce, vyplnění dotazníků a důvěru nových rodičů při adaptaci nově přijatých dětí.

 • Informace o obsahu a průběhu společné schůzky rodičů a následujících třídních schůzkách v jednotlivých třídách.

   

 1. Obnova školky

 • Rekapitulace změn, které se ve školce v minulých letech udály (nové zázemí v kuchyni, rekonstrukce podlah, sociálního zařízení, nové šatny, plot…).

 • Oznámení o dalších naplánovaných úpravách (rekonstrukce zahrady ve spolupráci s městskou částí, nákup interaktivních tabulí, nákup nových židliček a stolů pro děti).

   

 1. Školní jídelna

 • Diskuze o možnostech elektronického odhlašování obědů (možnost odhlásit oběd přes internet nebo formou SMS - jednohlasně odhlasováno a schváleno). Elektronický systém odhlašování obědů bude uveden do provozu pravděpodobně od října 2015.

 • Informace o funkci stravovací komise.

 • Diskuze o možnostech úpravy stravy pro děti.

 • Při řešení problematiky případných přeplatků za stravu je potřeba se obrátit na vedoucí stravování paní Roháčovou.

   

 1. Školní řád

 • Školní řád je přístupný na webových stránkách školy a je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.

 • Informace o omezeném provozu MŠ v době školních prázdnin a možnosti uzavření školy v případě poklesu počtu dětí pod 10.

 • V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena, letos od 23.12. 2015 do 3.1.2016.

 • Žádost o dodržování příchodů do MŠ do 8:30hodin a včasného vyzvedávání dětí a opouštění budovy MŠ do 16:30hodin.

 • Prosba o doléčování infekčních nemocí dětí a občasné prohlížení dětských vlásků obzvláště v případech kdy je v MŠ oznámen výskyt vší.

 • Informace o předávání informací především prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách a na webu školy.

 • Informace o funkci provozního telefonu při potřebě kontaktu s Vaší paní učitelkou.

   

 1. Školní vzdělávací program

 • Název nového ŠVP: Pět klíčků dětského poznání

 • Informace o zapojení do projektu Celé Česko čte dětem a možnostech spolupráce s rodiči či prarodiči dětí.

 • Oznámení zaměření aktuálního celoročního programu školky: Povídání starého stromu.

   

 1. Akce školy

 • Celkový výpis akcí školy bude vyvěšen na internetu a průběžně na nástěnkách.

 • Schůzka pro rodiče předškoláků s paní zástupkyní ZŠ Jana Babáka, proběhne v průběhu měsíce listopadu.

6. Kroužky

 • Školička pro předškoláky - edukativně stimulační skupinky

   

 • Angličtina pro děti

 

 • Výtvarný kroužek

 

 • Pohybově relaxační kroužek - Sportík

 

 • Hudebně dramatický kroužek

 

 • Přihlašování dětí a platba: Rodiče své dítě přihlásí do vybraného kroužku u paní učitelky, která kroužek organizuje a vede. Paní učitelka rodičům upřesní termíny a dobu, kdy bude kroužek realizován.

 • Úhrada plateb za kroužky bude uskutečňována bezhotovostním převodem na účet školy. Pokyny k platbě, tj. výše částky, číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti rodiče obdrží od příslušné paní učitelky.

 • Logopedická depistáž u dětí je možná po předchozím souhlasu a zapsání do seznamu (vyvěšeno u každé třídy).

 • Logopedickou intervenci u Vašeho dítěte je možné zajistit po konzultaci s Mgr. Veronikou Báňovou (třída broučků). Cena jedné lekce cca 20min činí 50,-.

   

 1. Klub rodičů

 • Vyúčtování financí klubu rodičů bude vyvěšeno na webových stránkách školy a na nástěnce.

 • Představení vedení klubu rodičů: p. Mudráková, p. Zemanová (ze třídy koťátek).

 • Většinově byl odsouhlasen příspěvek na účet klubu rodičů ve výši 1100,- kč.

 • Informace předsedkyně klubu rodičů p. Mudrákové o možnostech zlepšení komunikace mezi rodiči a pedagogy, nabídka možnosti obracet se na ni v případě potřeby a vytvořit lepší možnosti předávání informací.

 • Diskuze o možnostech opravy a rekonstrukce školní zahrady a možnostech nahlédnutí a ovlivnění projektu.

   

    

Zápis provedla: Bc. Jitka Herynková

v Brně dne 15. 9. 2015

Akce na tento měsíc

Focení dětí
Datum: 07.05.2019
Popis: Všichni jsme se usmívali.:-)

Den Země na ZŠ Jana Babáka
Datum: 14.05.2019
Popis: Pro nepříznivé počasí bylo zrušeno.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 14.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek ve třídě Koťátek začne v 15.30 hodin. Ve třídě Berušek začne besídka v 16 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 15.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne v Broučkách v 15.30 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 16.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne ve Štěňátkách v 15.30 hodin.

Slavnostní vyřazení předškoláků v Semilasse
Datum: 21.05.2019
Popis: Slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ a pasování na školáky začíná v 10 hodin v Semilasse.

Sněhurka
Datum: 28.05.2019
Popis: Jak to všechno bylo se Sněhurkou a jak to dopadlo se dozvíme v 9 hodin.

Den dětí
Datum: 30.05.2019
Popis: Milé děti, na oslavu jen a jen svého dne se skákacím hradem se můžete těšit již nyní! Skákací hrad bude připraven od 8 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)