Náš tým

Ředitelka školy a pedagogický sbor osmi učitelek.

Pedagogickou podporu učitelkám zajišťují asistentky pedagoga paní Michaela Grošková a paní Miloslava Gabrielová.

Provozní podporu nám všem poskytují paní paní Naďa Sýkorová (přízemí), paní Zdena Majdáková (1.patro) a pan školník Bořivoj Kubík.

Ve školní jídelně se o stravování dětí pod vedením paní Lucie Horákové starají paní Jana Musilová a Eva Horčicová.

Mgr. Monika Malcánková

ředitelka školy

Vzdělání pro svou práci získala na SPgŠ v Kroměříži a následně také absolvováním magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy na UP v Olomouci.

V rámci dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na vedení školy, zpracování školního vzdělávacího programu, evaluaci, na úspěšnou komunikaci s dětmi, na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin a grafomotoriky. Pro rozšíření svého osobního i profesního rozvoje absolvovala např. kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování I a II, výcvik kouče, kurz Logopedického preventisty, Edukativní rodičovské terapie, seminář Emočního koučování dětí, Základů Hejného metody v předmatematické výchově a Diagnostiky školní připravenosti. Také ve své praxi využívá poznatků a dovedností získaných v kurzu Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme.

V současné době se věnuje na PdF MU rozšiřujícímu studiu k získání kvalifikace speciálního pedagoga.

Je členkou pracovní skupiny pro matematickou (pre)gramotost v rámci projektu MAP II,III a nově i MAP IV Magistrátu města Brna.

Svoje zkušenosti z dlouholeté praxe dále předává v rámci vedení workshopu pro pedagogické pracovníky zaměřeného na pomůcky pro matematickou pregramotnost.

"Děti předškolního věku jsou bezprostřední, plné zvídavosti, otevřenosti všemu novému. V tomto období se utváří osobnost dítěte a je potřebné vytvořit každému dítěti podmínky maximálně rozvíjející jeho potenciál. Vzdělávání a rozvoj dětí hravým způsobem prostřednictvím prožitku a radosti z vlastního úspěchu a současně i budování jejich zdravého sebevědomí za podpory silných stránek každého z nich považuji v praxi současného předškolního vzdělávání za jednu z priorit."

Mgr. et Mgr. Eliška Navrátilová

učitelka, koordinátorka pedagogické podpory pro děti s SVP

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala bakalářským studijním programem na Pdf UHK, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, následně absolvovala navazující magisterský program Speciální pedagogiky na Pdf MU a magisterské studium Logopedie na Pdf MU.

Během studia logopedie se v bakalářské i diplomové práci zaměřuje na hledání možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Dlouhodobě spolupracuje jako dobrovolník s AUDIO FON CENTR Brno.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK, Trénink fonematického uvědomování podle D.B. Elkonina, Individuální vzdělávání v praxi, Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Grafomotorika prakticky, Diagnostika školní připravenosti, program KuPREV, kurz Zkušenost zprostředkovaného učení. Účastnila se řady krátkodobých seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřské školy. Také ve své praxi využívá poznatků a dovedností získaných v kurzu Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme.

V mateřské škole zastává pozici koordinátora pro školské poradenské zařízení při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odkladem školní docházky, nebo dětí s odlišným mateřským jazykem.

“ Raný věk dítěte považuji za nejkrásnější a nejdůležitější životní období. Byť to my dospělí někdy nevnímáme, předškolní děti doslova hltají podněty ze svého okolí. Připraveným prostředím, citlivým a podporujícím přístupem, můžeme pozitivně ovlivnit kořeny dalšího životního růstu dítě.”

Mgr. Lenka Němcová

zástupkyně ředitelky

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oborů speciální pedagogika a učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. V rámci studia také obdržela kvalifikaci Instruktor lyžování. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Jóga pro děti, kurzy zaměřené na rozvoj grafomotoriky a zdravého pohybu u předškolních dětí.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi v rámci organizace a vedení pohybových aktivit, kroužků a příměstských táborů.

„Je úžasné pozorovat dětský svět, mít možnost jej rozvíjet novými podněty a sledovat, jak prostřednictvím společně stráveného času, her a spolupráce, děti rostou a dospívají.“

Mgr. et Bc. Dominika Nováková

učitelka

Po maturitě na gymnáziu získala pedagogické vzdělání studiem Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a kromě toho vystudovala také obor Hudební věda na Filozofické fakultě. Právě svou lásku k hudbě ráda předává dětem všech věkových kategorií, vedle teoretických znalostí (dva roky učila hudební nauku na ZUŠ) hlavně v praktické rovině. Několik let pracovala s nejmenšími dětmi v dětském klubu a také vedla příměstské tábory pro předškolní a školní děti, následně působila jako pečující osoba v dětské skupině.

V rámci dalších kurzů a seminářů vedle studia se věnovala například metodice hry na boomwhackery (ozvučné trubice), netradičním pohybovým aktivitám, dětské józe nebo problémovému chování v předškolním věku.

“Při práci s dětmi vědomě usiluji o rovnocenný a partnerský přístup, preferuji respektující komunikaci. Snažím se dětem poskytovat možnost svobodného rozhodování a podporovat je v aktivním hledání řešení v nejrůznějších situacích a rozvíjet v nich tak samostatné a plnohodnotné osobnosti.”

Gabriela Marková

učitelka

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala studiem na Střední škole SČMSD Humpolec, s.r.o., oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Pracovala v dětské skupině od roku 2017, ve které vedla výtvarný kroužek . Dále absolvovala kurz První pomoci u dětí a zúčastnila se kurzu Diagnostika školní připravenosti.

" Dětská osobnost je jedinečná, je mi ctí ji v každém jednotlivci rozvíjet a podporovat jeho potenciál. A to zejména laskavým a rovnocenným přístupem, neboť jak už věděl Aristotelés vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce, není žádné vzdělávání."

Mgr. Michala Rašková

učitelka

Vystudovala gymnázium a následně obor Ruský jazyk a literatura na FF MU. Kvalifikaci pro práci v MŠ získala studiem na ŠECR Jihlava, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia se věnovala doučování dětí. Po studiu na VŠ pracovala v mateřské škole se zaměřením na výuku angličtiny. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz NTC metody.

„Mám ráda práci s dětmi, protože jsou upřímné, bezprostřední a každý den je pro ně příležitost k objevování. Snažím se, aby děti chodily do pohodového prostředí a aby se v MŠ cítily bezpečně a spokojeně.“

Dana Balounová

učitelka

Vystudovala maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole ve Znojmě.

Absolvovala doplňující kurzy Tvořivé hry v MŠ, Zdravotní tělesné výchovy i kurz netradičních sportů. Dále vzdělávací kurzy Školní zralosti  nebo Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ.

Působila v Hlídací a doučovací agentuře v Brně, také jako vedoucí turistického oddílu pro děti mladšího školního věku. Od roku 2010 se pravidelně zapojuje jako instruktor letních dětských táborů.

„Pracovat s dětmi je inspirující. Každý den se objeví momenty, které stojí za zamyšlení, že se s dětmi vlastně obohacujeme navzájem. A proto je důležité děti v tomto období pozitivně podporovat, pomáhat jim všestranně se rozvíjet a upevňovat tolerující vztahy a společně vytvořit prostředí, ve kterém se cítíme příjemně.“

Bc. Tereza Horčicová

učitelka

Vzdělání pro práci v MŠ získala na brněnské střední škole CMG a SOŠPg, obor Předškolní a Mimoškolní pedagogika a následně na Masarykově univerzitě v oboru Pedagogika. Již při studiu pracovala s dětmi například v dětském centru jako animátor, působila jako vedoucí na letních příměstských táborech nebo pracovala jako učitelka v dětských skupinách či anglické mateřské škole, kde vedla kroužek angličtiny. Během studia strávila semestr na švédské univerzitě, kde se věnovala oboru zaměřenému na Environmentalní výchovu a Prožitkovou pedagogiku. Další zkušenosti v péči o děti načerpala například v Irsku či Španělsku, kde pracovala jako Au-pair.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Emoční rozvoj dětí a Kurz první pomoci. Věnuje se také Józe pro děti a hře na klavír a ukulele.

“Děti jsou naši velcí učitelé, aniž by si to uvědomovaly. Když mají bezpečný prostor k tomu se projevit, mohou nás znovu naučit to, na co jsme jako dospělí už zapomněli. Být tady a teď, být upřímný a mluvit narovinu, autenticky prožívat emoce. Mým cílem je vést děti k tomu, aby tyto vlastnosti nikdy nezapomněly.”

Nadcházející akce

Přespávání ve školce - POUZE PŘEDŠKOLÁCI
Datum: 12.06.2024
Ve středu 12. 6. čeká předškoláky tradiční přespávání ve školce, plné zábavy, her a tvoření. Děti se mohou těšit například na společné tvoření, pyžamovou párty, samostatnou přípravu večeře, stezku odvahy a další. Prosíme rodiče, aby s sebou dětem sbalili kartáček a pastu a čisté spodní prádlo na převleční. Akce je pouze pro předškoláky.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků
Datum: 13.06.2024
Ve čtvrtek 13. června proběhne na školní zahradě již tradiční pasování předškoláků. Program je určený pro všechny děti a jejich rodiče! Těšit se můžete na stužkování předškoláků, poté pokračuje zahradní slavnost s opékáním špekáčků (vlastní špekáčky s sebou, zajištěn bude chléb, kečup a hořčice a pití) a různými sportovními aktivitami v podobě lezecké stěny a různých her. Akce začíná v 15:30 hodin. Těšíme se na setkání a příjemně strávený slavnostní čas.

Školní výlet
Datum: 06.06.2024
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazíme společně autobusem na výlet do Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Sraz ve školce nejpozději do 8:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem dali na sebe sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy. Do batůžku (dostatečně velkého, aby se do něj vešla svačina a láhev s pitím) dětem prosím sbalte: pláštěnku, náhradní oblečení, papírové kapesníky. Pokud bývá dětem v autobuse nevolno, mohou rodiče předat paní učitelce Kinedryl na cestu zpět v podepsaném pytlíku a s dávkováním. Prosíme, aby si děti s sebou nebraly jídlo a pití (zajistí mateřská škola), sladkosti a hračky. Návrat na školní zahradu ve 14:30 hodin (prosíme rodiče, aby si děti v tento čas pokud možno také vyzvedli).

Fotografování tříd
Datum: 04.06.2024
V úterý 4. června proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby tento den dali dětem na sebe pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing