Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem 5 klíčků k poznání vychází ze specifik, podmínek a výsledků evaluace naší mateřské školy. Obsahem školního vzdělávacího programu jsou integrované tematické bloky. Tyto bloky jsou rámcové, nastiňují tedy cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované tematické bloky, jak již sám název napovídá, se dále rozpracovávají do konkrétních témat, která tvoří vzdělávací nabídku. Je poté na každé učitelce dané třídy, jakou metodou, organizační formou a pedagogickým stylem nabídku k edukaci dětí vytvoří.

Školní vzdělávací program se skládá z těchto částí:

 • Klíček ke zdraví

Klíček ke zdraví má za úkol seznamování se se smysly, poznávání lidského těla, s péčí o něj, s péčí o zdraví. Nejsou zde opomíjena ani témata související s bezpečností dítěte (například v dopravě).

 

 • Klíček k domovu

Klíček k domovu je blok, který se pojí s tematikou svátků a tradic během roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.). Řadíme sem také témata spojená s rodinou a s poznáváním okolí, ve kterém rodina žije (ulice, město, stát).

 

 • Klíček k druhému

Klíček k druhému na sebe váže témata, která se vztahují k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, a to nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku. Děti jsou v rámci tohoto bloku vedeny k nacházení silných a slabých stránek a k poznávání sebe sama, ke schopnosti sebereflexe (zvláště pak u předškoláků slouží jako příprava na zápis do ZŠ).

 

 • Klíček k záhadám světa

Klíček k záhadám světa skrývá témata související nejen s poznáváním naší planety Země a jejích kontinentů, ale i celého vesmíru. Další zařazená témata mohou být spojená s poznáváním vědy a techniky či různých odvětví lidské činnosti.

 

 • Klíček k přírodě

Klíček k přírodě otevírá témata, která jsou charakteristická svou návazností na přírodu. Blok se zabývá změnami v přírodě, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích, zaměřuje se také na pozorování světa rostlin a zvířat a patří sem i péče o přírodu a životní prostředí ať už na školních záhoncích nebo při jiných enviromentálních aktivitách.

 

Třídní vzdělávací program (TVP) tvoří učitelky každé třídy dle zaměření, věkové skladby dětí, materiálního vybavení a výsledků autoevaluace. TVP vychází z integrovaných bloků ŠVP, avšak každá třída si tvoří vlastní integrované tematické bloky TVP a k nim odpovídající témata či podtémata. Po ukončení každého integrovaného bloku provádějí učitelky vlastní hodnocení. Obsah TVP je plánován a tvořen v souladu s Gardnerovou typologií inteligencí. Rodiče jsou o obsahu vzdělávání informováni na nástěnkách tříd. Součástí plánování TVP je plánování a plnění cílů ve společném celoročním programu. Pro školní rok je společným programem PŘÍSLOVÍ NÁM NAPOVÍ, JAK SE CHOVAT K OKOLÍ.

Klíčové kompetence: 

 • dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje;
 • dítě užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích,
 • dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu,
 • dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),  
 • dítě projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,
 • dítě má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

Témata:

 1. Žádný učený z nebe nespadl (adaptace na prostředí a režim školy, podpora prosociálního chování a aktivního přístupu při řešení problémů, seznámení s příslovími a chápaní jejich poslání, práce s významem slov)
 2. Kdo se víc ptá, víc se dozví (seznámení a práce s emotikony, piktogramy a dalšími informačními zdroji, pokusy, prezentace tříd a jejich výsledků činností s vybraným příslovím, projektový den)
 3. Dvakrát měř, jednou řež (polytechnické činnosti v dílně, pracovní činnosti s různým materiálem, s využitím šicího stroje, konstruktivní činnosti)

Každá třída pracuje s vybraným příslovím:

Štěňátka: „Bez práce nejsou koláče“ (zaměřeno na seznámení s různými povoláními, uvědomění si a rozvoj vlastních talentů prostřednictvím pracovní, výtvarné a polytechnické výchovy)

Koťátka: „V nouzi poznáš přítele“ (zaměřeno na emoce a jejich vyjadřování prostřednictvím různých metod a technik, prožívání, sociální chování, přátelství, pomoc apod.)

Berušky: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ (zaměřeno na poznávání vlastností a rozlišování dobra a zla prostřednictvím pohádek, prožitků a sociálního chování)

Broučci: „Ve zdravém těle zdravý duch“ (zaměřeno na poznání vlastního okolí, ve kterém žijeme, vlastního bezpečí, utváření povědomí o správné životosprávě, vhodného chování a jednání vůči svému okolí a přírodě)

 

Cíle mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 • zařazování vzdělávacích aktivit na zahradě MŠ,
 • vytvořit ve třídě hudebně-pohybové rituály,
 • systematizace činností pro rozvoj grafomotoriky,
 • maximalizovat prožitkové učení,
 • rozvoj aktivní slovní zásoby u dětí s OMJ,
 • učit se porozumět piktogramům,
 • rozvíjet schopnost deduktivního myšlení,
 • vzdělávací činnosti s indiciemi, symboly, emotikony

 

Nadcházející akce

Oslava Dne dětí
Datum: 02.06.2021
V rámci oslavy dne dětí proběhne na školní zahradě sportovní dopoledne. Děti se mohou těšit na zábavné hry a soutěže a také na skákací hrad. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne.

Školní výlet - Lamacentrum
Datum: 03.06.2021
Ve čtvrtek 3. 6. se uskuteční školní výlet do Lamacentra v Brně, bližší informace vám poskytneme před konáním výletu. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne. V případě nepříznivého počasí bude školní výlet přesunut na jiný termín.

Ekoprogram Jezírko
Datum: 10.06.2021
Ve středu 10. 6. se uskuteční program v Ekocentru v Soběšicích - Jezírko. Akce je pouze pro předškoláky. Děti ráno přivádějte do školky nejpozději do 7:30. Do školky se děti vrátí na oběd. Děti budou mít na sobě sportovní oblečení a dostatečně velký batoh (každé dítě si mimo níže uvedené věci ponese s sebou ze školky svačinu a přezůvky), ve kterém budou mít sbalené tyto věci: pláštěnku, chirurgickou roušku! (pojedeme MHD), papírové kapesníky, náhradní spodní oblečení, uzavíratelnou láhev s pitím.

Pasování předškoláků
Datum: 16.06.2021
Ve středu 16. 6. se v odpoledních hodinách na školní zahradě uskuteční tradiční pasování předškoláků. V naváznosti na epidemiologickou situaci se akce budou moci zůčastnit buď pouze předškoláci a jejich rodiny, nebo všechny děti ze školky. O tomto i o dalších podrobnějších informacích vás budeme informovat před konáním akce. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace se akce neuskuteční. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Focení
Datum: 08.06.2021
V úterý 8. 6. bude od 9 hodin probíhat ve školce focení. Fotit se budou celé třídy a poté každé dítě samostatný portrét. Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing